اطلاعیه ی فسخ بیمه نامه ی بدنه

دانلود اطلاعیه

دستورالعمل لیست جدول قد و وزن

دانلود اطلاعیه

اطلاعیه نامه ی کلوزها در سال ۱۴۰۰

دانلود اطلاعیه

اطلاعیه ی رای دیوان در خصوص تابلو

دانلود اطلاعیه

موارد بدون نیاز به ثبت کد در سامانه جامع انبارها

دانلود اطلاعیه

دستور العمل نرخ سیستمی بیمه باربری

دانلود اطلاعیه

اطلاعیه انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

دانلود اطلاعیه

نحوه پوشش کارگران خارجی در بیمه مسئولیت کارفرما 

دانلود اطلاعیه