بیمه‌ی حوادث آتش سوزی تاثیر زیادی در جبران میزان خسارت وارد شده به محل های آتش سوزی دارد. یکی از دریافت این خسارت ها را در شرح پرونده ی زیر می خوانیم.

محل وقوع حادثه: ساوه شهر صنعتی کاوه

تاریخ وقوع حادثه: ۱۹/۸/۱۳۸۸

دلیل وقوع حادثه: اتصالی کابل های برق

بیمه ی آتش سوزی

شرکت چینی اسپیدار موجودی انبار کارخانه خود را با سرمایه ای معادل ۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مقابل خطرات آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، زلزله و سیل نزد بیمه ایران تحت پوشش قرار داده بود. متاسفانه در تاریخ ۱۹/۸/۸۸ انبار مذکور دچار آتش سوزی گردید.

که حریق توسط مامورین سازمان آتش نشانی شهر صنعتی کاوه مهار و اطفاء می گردد و علت آن را اتصالی کابلهای برق اعلام نمود. بعد از اطفاء حریق توسط ماموران آتش نشانی و حضور کارشناسان بیمه دو مرحله بازدید صورت گرفت.

کارشناسان مدیریت بیمه های آتش سوزی در دو مرحله از محل بازدید کردند و خسارت وارد شده به انبار مذکور را حدوداً مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد و اعلام نموده اند. که تمامی مبلغ در وجه بیمه گزار پرداخت گردید و توانستند خسارت بیمه‌ی حوادث آتش سوزی را از بیمه ی ایران دریافت نمودند.

در این پرونده نیز اهمیت بیمه و افزایش دانش بیمه ای برای شما مشخص گردید. زیرا در صورت نبود بیمه، این حجم از خسارت قابل جبران نبود.