در این پرونده دریافت خسارت بیمه ایران برای خسارت دوربین عکاسی را خواهیم خواند، برای یک عکاس، دوربین یک وسیله ی حیاتی است. باید بدانید که دریافت خسارت برای این موارد نیز امکان پذیر است و نیازی به نگرانی نیست.

برادرم دوربین عکاسی و پایه ی دوربین را کنار ماشین گذاشته بود، من آن ها ندیده بودم.  هنگام روشن کردن ماشین و حرکت کردن  از کنار پایه ی دوربین رد شدم که باعث آسیب دیدن پایه ی دوربین عکاسی شد. بعد از اتفاق افتادن این ماجرا، متوجه شدیم که می توانیم از بیمه ی اتومبیل برای دریافت خسارت دوربین عکاسی استفاده کنیم.

بعد از متوجه شدن شدت آسیب  دیدن دوربین با نیروی انتظامی تماس گرفتیم و اتفاق را شرح دادیم. نیروی انتظامی در محل حضور پیدا کرد و بعد از بررسی شرایط، گزارشی از سانحه اتفاق افتاده تهیه نمود و مقدار خسارت برآورد شد. حالا ما می توانستیم با در دست داشتن گزارش این پرونده را پیگیری کنیم.

آیا در چنین مواردی فقط باید با نیروی انتظامی تماس گرفت؟ بیمه ایران این خسارت را پرداخت کرد؟

اگر مکانی دیگری از شهر بود می توانستیم از راهنمایی رانندگی بخواهیم که در محل حضور یابد و گزارشی از اتفاق رخ داده تهیه نماید. اما به دلیل محل وقوع سانحه این امکان برای ما فراهم نبود، به همین دلیل با نیروی انتظامی تماس گزفتیم.

. در چنین مواقعی می توانید با هر کدام از این ارگان ها که در دسترس تر بود تماس بگیرید.

بعد از این ماجرا با دریافت خسارت بیمه ایران، توانستیم آسیب وارد شده به دوربین و پایه ی عکاسی را جبران نماییم.