دریافت خسارت از بیمه برای پوشش و لباس ها خسارتی است که اکثر مردم از آن اطلاع ندارند اما این خسارت نیز قابل دریافت کردن است.

اغلب مردم خودشان را بیمه می کنند تا در مواقع مواجه شدن با آسیب بتوانند با دریافت خسارت نگرانی کمتری بابت آسیب وارد شده داشته باشند.

شاید برایتان پیش بیاید که با لباس محبوب یا گران قیمتتان بیرون بوده باشید و دچار سانحه ای شوید. دانش بیمه ای در این روزها به کار شما خواهد آمد.

اگر از انواع بیمه و روش های دریافت خسارت اطلاع داشته باشید، انجام این مراحل برای شما بسیار راحت تر خواهد شد. زیرا می دانید که چه مواردی شامل پرداخت خسارت می شوند.

اگر ماشینی به فردی بزند و فرد یا ماشین یا هر موتوری، خسارتی جسمی ببیند نه تنها دیه ها را می شود گرفت، بلکه اگر نیروی انتظامی یا راهنمایی رانندگی گزارش خسارت لباس را هم بنویسند ، این مورد هم قابل دریافت از بیمه است.

در پرونده ای فردی یک اتومبیل با فردی تصادف کرده بود که فرد علاوه بر آسیب جسمی، دچار خسارت های پوشش و سایل شخصی نیز شده بود. با درخواست از راهنمایی رانندگی، گزارشی برای این وضعیت نیز نوشته شد و فرد توانست این خسارت را نیز دریافت نماید.

یعنی شخص آسیب دیده علاوه بر دریافت دیه به خاطر آسیب های وارد شده می تواند خسارت وسایل شخصی را نیز بگیرد.

به این ترتیب دانش بیمه ای برای هر شخصی لازم است زیرا در مواجه با شرایط مختلف به کمک او خواهد آمد و مانع از ضرر بیشتر می شود.