در هنگام تصادفات، بحثی که علاوه بر گرفتن دیه مطرح می شود، میزان افت قیمت خودرو است.

یعنی علاوه بر بیمه ی بدنه و بیمه ی شخص ثالث، باید مقداری نیز برای افت قیمت خودرو محاسبه گردد که این هزینه را بیمه پرداخت نمی کند، اما میزان افت قیمت در یک جای دیگر نیز کاربرد دارد.

یکی از بحث هایی که همواره وجود دارد بحث افت قیمت خودروهای صفر کیلومتر می باشد. برای خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل، به طور میانگین بین سه تا پنج درصد افت به ازای هر سال گذشت و به همین میزان به ازای هر ۲۰ هزار کیلومتر کارکرد در سال می باشد.

به عنوان مثال یک خودروی صفر کیلومتر تولیدی سال ۱۳۹۸ بین ۶ تا ۱۰ درصد نسبت به خودرو صفر کیلومتر مدل ۱۴۰۰ افت قیمت دارد. اگر این خودرو تولید خارج از کشور باشد، این درصد ها به گونه ای دیگر محاسبه می شوند.

همچنین خودروی مدل سال نسبت به خودروی مدل و تحویل روز به ازای گذشت هر سه ماه از زمان تحویل تقریبا یک درصد افت قیمت دارد. یعنی مثلا خودروی تحویلی فروردین ماه نسبت به خودروی تحویلی تیرماه حدود یک درصد افت قیمت دارد که علت عمده آن گذشت زمان بیمه و گارانتی خودرو می باشد. البته در صورت وقوع حادثه و تصادفات میزان این افت قیمت متفاوت و بیشتر خواهد بود.

براساس عرف بازار و همچنین قانون سازمان حمایت، خودروی با کیلومتراژ کارکرد کمتر از ۱۰۰ کیلومتر (تا ۹۹ کیلومتر) خودروی صفر کیلومتر محسوب می شود.

دقت شود برای خودروهای مونتاژی و وارداتی این درصدها متفاوت است.