در این مقاله، راهنمای کاملی از نرخ دیه در سال 1400 را برای شما گردآوری کرده ایم. هر ساله نرخ دیه ها با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی عوض می شوند. داشتن اطلاعات کافی بیمه ای در این زمینه باعث می شود بدانید که بیمه کردن خود، خانواده و اموالتان تا چه حد ضروری و مهم است.

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به تومان

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم؛،ذی القعده؛،ذی الحجه؛رجب) ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳-یک دینار شرعی۴۸۰/۰۰۰ تومان
۴-یک درهم شرعی ۴۸/۰۰۰ تومان
۵-یک نفر شتر ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸/۰۰۰ تومان
۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰/۰۰۰ تومان
۸-یک صدم دیه کامل(یک درصد)۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰/۰۰۰ تومان
۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰/۰۰۰ تومان
۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان
۱۳-چهار دهم درصد دیه کامل۱/۹۲۰/۰۰۰ تومان
۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲/۸۸۰/۰۰۰ تومان
۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳/۳۶۰/۰۰۰ تومان
۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳/۸۴۰/۰۰۰ تومان
۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴/۳۲۰/۰۰۰ تومان
۱۹-یک درصد دیه کامل۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵/۲۸۰/۰۰۰ تومان
۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵/۷۶۰/۰۰۰ تومان
۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶/۲۴۰/۰۰۰ تومان
۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶/۷۲۰/۰۰۰ تومان
۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷/۶۸۰/۰۰۰ تومان
۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸/۱۶۰/۰۰۰ تومان
۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸/۶۴۰/۰۰۰ تومان
۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹/۱۲۰/۰۰۰ تومان
۲۹-دو درصد دیه کامل۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴/۵۶۰۰/۰۰۰ تومان
۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۴- حارصه( یک شتر)۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۵۵-دامیه (دوشتر)۹/۶۰۰/۰۰۰؛تومان
۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵۷-سمحاق(چهار شتر)۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۵۸-موضعه(پنج شتر)۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۹-هاشمه(ده شتر )۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۶۰-منقله (پانزده شتر)۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۵۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان
۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۲/۸۸۰/۰۰۰ تومان
۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان
۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان
۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۲۰/۰۰۰ تومان
۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۶۹-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۷۰-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۷۱-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۷۵-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان