بیمه عمر چیست؟ مزایا، شرایط و معرفی انواع بیمه عمر

بیمه عمر به این منظور طراحی شده است که به شما اطمینان دهد در صورت فوت، شما تحت مراقبت از افراد تحت تکفل مانند فرزندان یا شریک زندگی خود قرار خواهید گرفت. بیمه عمر که می تواند تحت عنوان پوشش عمر یا اطمینان از زندگی نیز شناخته شود، نوعی بیمه نامه است که در صورت فوت از عزیزان شما با حمایت مالی محافظت می کند. این می تواند به حداقل رساندن تأثیر مالی مرگ شما بر خانواده کمک کند و