راهنمای افراد در هنگام مواجه شدن با تصادف منجر به خسارت مالی

بعد از تصادف منجر به خسارت مالی چه باید کرد ؟ هنگام وقوع یک حادثه معمولا افراد دچار سردرگمی می شوند زیرا از قبل خود را برای چنین شرایطی آماده نکرده اند و نمی دانند چه کاری باید انجام دهند. دانستن مراحل دریافت بیمه در این گونه حوادث، به شما کمک خواهد کرد که درست عمل کنید. ۱- سعی کنید که با آرامش شرایط را بررسی کنید. ۲- از وضعیت خودروها عکس و فیلم تهیه کنید ۳- برای جلوگیری از